• Mehmet Kemiksiz

317 Mahur Marş - İmtisali Cahidü

Beste: Mehmet Kemiksiz / Güfte: Fâtih Sultan Mehmet Hân


İmtisâl-i câhidû fillâh oluptur niyyetim

Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidir gayretim


Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullâh ile

Ehl-i küfrü ser-teser kahreylemektir niyyetim


Enbiyâ vü evliyâya istinadım var benim

Lütf-i Hak'tandır hemân ümmîd-i feth-i nusretim


Nefs ü mâl ile nola kılsam cihânda ictihâd

Ham-ü lillâh var gazâya sad-hezârân rağbetim


Ey Muhammed mâcizât-ı Ahmed-i Muhtar ile

Umarım gâlip ola a'dâ-yı dine devletim120 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör